Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy  

  

Adresát:        

Adresa:        

 

                   

 

Oznamuji že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:        

 

 

Číslo objednávky nebo kupní smlouvy:      

Datum objednání zboží:         

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):         

Vaše jméno a příjmení:         

Vaše adresa:         

 

Podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě) ____________________________  

 

Datum:         

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy  

 

 

1. Právo odstoupit od smlouvy  

  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.  
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Omnia Clinic s.r.o., se sídlem Alej Svobody 853/55, 32300, Plzeň, identifikační číslo: 29112834, formou jednostranného právního jednání (například e-mailem, telefonem či dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).  
  • Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.  
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 

  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).  
  • Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.  
  • V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.  
  • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  
  • Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. 

 

Vyrobeno v ČR

Omnia Clinic s.r.o.
IČ: 29112834
DIČ: CZ29112834
alej Svobody 853/55
Plzeň 323 00

created by Creative Apps